نینجوتسو بانوان

نام مربی
سمت
شماره تماس
سنسی طباطبائی مسئول و نماینده نینجوتسو(نینجا) بانوان استان فارس ۷۲۶۶ ۴۹۱ ۰۹۱۷