نینجوتسو آقایان

نام مربی
سمت شماره تماس
شیدوشی هو یزدان داد مسئول و نماینده نینجوتسو(نینجا) شیراز ۲۸۸۵ ۹۱۷ ۰۹۱۲
سنسی ابراهیم شفیعی
دبیر سبک نینجوتسو(نینجا) شیراز

مسئول کمیته مسابقات نینجوتسو(نینجا) شیراز

 ۷۴۸۳ ۴۷۳ ۰۹۱۷
سنسی محمد ایمانی خواه
 مسئول کمیته فنی و آموزش نینجوتسو(نینجا) شیراز  ۶۲۴۶ ۱۰۲ ۰۹۱۷
سنسی محمد یزدانی مسئول کمیته آزمون نینجوتسو(نینجا) شیراز ۵۰۰۲ ۲۴۷ ۰۹۱۷
سنسی فرزاد قربانی مسئول کمیته همایشات نینجوتسو(نینجا) شیراز ۳۲۷۰ ۶۷۴ ۰۹۱۷
سنسی مهرداد میرابی
 مسئول کمیته انفورماتیک نینجوتسو(نینجا) شیراز ۲۸۹۹ ۸۱۴ ۰۹۱۷