آکادمی بانوان

نام مربی نام دوجو آدرس دوجو
زمان رده سنی شماره تماس
سنسی طباطبائی مجموعه فرهنگی ورزشی فجر بلوار پاسداران – حد فاصل چوگان و میدان معلم روزهای فرد ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷  تمام رده های سنی ۷۲۶۶ ۴۹۱ ۰۹۱۷